Generelle betingelser

VIGTIGT

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.getawayflyfishing.com, i program, prisliste, tilbud, rejseplan og øvrige rejse­dokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og Getaway Fly Fishing ApS, CVR nr. 39459493.

ARRANGEMENT

Vores rejser er arrangeret af Getaway Fly Fishing ApS, i samarbejde med lokale turoperatører, guider, hoteller, flysel­skaber og andre arrangører.

TILMELDING

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Getaway Fly Fishing, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Getaway Fly Fishing, når depositum eller den af Getaway Fly Fishing fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget i henhold til faktura. Det forventes endvidere, at kunden er bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om ­klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt.

DEPOSITUM OG SLUTBETALING

Samtidig med tilmelding til en rejse betales – med mindre andet er anført på faktura – et depositum på 50% af rejsens pris ekskl. eventuel flytransport ved tilmelding. Sker tilmelding mindre end 120 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Sker tilmelding mere end 12 måneder før afrejse betales 25% af rejsens pris.

Næste 25% af rejsens pris betales 12 måneder før afrejse, og slutbetaling på resterende 50% (samt evt. tillæg til rejsen) skal være indbetalt senest 120 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen.

FLYTRANSPORT

Flytransport er normalt ikke inkluderet i rejsens pris. (Vores Grønlandsrejser er undtagelsen – her er fly fra København til Grønland normalt inkluderet i rejsens pris).

Ønsker kunden hjælp til flytransporten meddeles dette til Getaway Fly Fishing snarest muligt. Getaway Fly Fishing fremsender herefter tilbud på flybillet til kunden, dog tidligst når rejsen kan bekræftes (fx ved minimumsantal af deltagere).

For flybilletter købt på kundens vegne af Getaway Fly Fishing gælder det (de) enkelte flyselskab(er)s betingelser omkring afbestilling, ændring og lignende. Getaway Fly Fishing påtager sig intet ansvar for flytransporten og er alene formidler mellem udbyderen af flytransport og kunden.

REJSENS PRIS

En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål. Tillæg for særlige ydelser kan tilkomme.

LOKALE SKATTER OG AFGIFTER

Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra, er inkluderet i rejsens pris. Imidlertid forekommer der i mange lande lufthavns- eller turistskatter, som skal betales kontant lokalt. De enkelte lande er suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter og afgifter. Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

AFTALER OM SPECIFIKKE YDELSER

Samtlige aftaler om specifikke ydelser – fx, men ikke kun – om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal – for at have gyldighed – fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne. Er kunden medlem af en eller flere bonusordninger hos flyselskaber, hotelkæder, biludlejningsfirmaer m.v. påtager Getaway Fly Fishing sig intet ansvar for, hvorvidt optjente bonuspoints på en rejse registreres på kundens bonuskonto(-i).

KUNDENS ÆNDRINGER

Med mindre andet er anført gælder følgende: For ændringer, i det omfang de kan efterkommes af Getaway Fly Fishing, mere end 90 dage før afrejse betales et ekspe­ditionsgebyr på DKK 750 / EUR 100 per person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Kan de ønskede ændringer ikke efterkommes kan Getaway Fly Fishing ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab for kunden.

KUNDENS AFBESTILLING

Med mindre andet er anført gælder følgende: 

Afbestiller kunden senere end 12 måneder før afrejse opkræves 50% af rejsens pris eksklusiv eventuel flytransport.

Afbestiller kunden mere end 12 måneder før afrejse opkræves 25% af rejsens pris eksklusiv eventuel flytransport. 

Afbestiller kunden mindre end 120 dage før afrejse, har kunden ikke krav på godtgørelse. 

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation eller en anden ydelse inkluderet i rejsens pris er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser, vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen. 

Indgår en flybillet i arrangementet vil denne ikke kunne refunderes, såfremt den er udstedt på afbestillingstidpunktet. Den betalte flybillet er i så fald kundens ejendom, uanset at kunden afbestiller det øvrige arrangement.

Såfremt slutfakturering ikke er betalt senest 14 dage efter 1. rykker fra Getaway Fly Fishing betragtes dette som afbud. Getaway Fly Fishing har dermed ret til at afbestille rejsen hos leverandøren og/eller sælge rejsen til anden side. Dette medfører fuldt tab af det af kunden indbetalte depositum.

AFBESTILLINGSFORSIKRING

Det anbefales kunden at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker kundens omkostninger ved afbestilling, såfremt deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan side­stilles hermed, hos kunden selv eller dennes ægtefælle/samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. 

Getaway Fly Fishing sælger ikke forsikringer, men rekvirer gerne vores guide “Om forsikringer”, der er vores objektive syn på forsikringsmulighederne.

Bemærk, at visse forsikringsudbydere kræver, at bestilling og betaling af afbestillingsforsikringen skal ske sammen med tilmelding.

REJSEFORSIKRING

Kunden er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved eventuel sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs i rejsen. Derfor anbefales det at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. 

Getaway Fly Fishing sælger ikke forsikringer, men rekvirer gerne vores guide “Om forsikringer”, der er vores objektive syn på forsikringsmulighederne.

KUNDENS PLIGTER

Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn. Da det oftest ikke er muligt at ændre navne i flybilletter efter tilmelding, såvel som uoverensstemmelse mellem navne i flybillet og pas kan føre til afvisning ved check-in til flyet, er det kundens ansvar at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas. Ligeledes er det kundens pligt umiddelbart efter modtagelse af af faktura og/eller rejsedokumenter, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne på faktura, i billetter og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Getaway Fly Fishing påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger kan medføre.

AFGANGS- OG CHECK-IN TIDER

Da der efter billetudstedelse kan forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider, anbefales det, at kunden allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn eller ­senest ved genbekræftelse – jvf. ovenfor – forhører sig om de aktuelle check-in- og afgangstider. Bemærk, at alle check-in formaliteterne skal være afsluttet senest på det oplyste og/eller i rejsedokumenterne anførte tidspunkt.

SPECIELT OM FLYBILLETTER

Hvis kunden lader Getaway Fly Fishing arrangere flytransporten gøres opmærksom på, at flybilletter, med mindre andet er anført, ofte ikke kan ændres og/eller refunderes. Getaway Fly Fishing optræder alene som formidler for de(t) i rejsen/transporten involverede transportselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Getaway Fly Fishing påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transportselskabets(-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen.

FLYTIDER I REJSEPLAN OG BILLETTER

De i billetten og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Kontroller altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kunden skal med det samme ­kontakte Getaway Fly Fishing, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at Getaway Fly Fishing får mulighed for at rette evt. fejl i god tid inden afrejse.

PAS, VISUM, OG VACCINATIONER

Oplysninger om forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt for at rejsen kan gennemføres meddeles kunden ved aftalens indgåelse. Getaway Fly Fishing’ oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har en rejsende ikke dansk pas, er det kundens ansvar selv at søge oplysning om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade/konsulat eller lignende instanser. Getaway Fly Fishing påtager sig intet ansvar for følgerne af kundens ukorrekte eller manglende oplysninger. Bemærk, at der ved transit også ofte stilles krav om visum. Passet skal udenfor EU-landene normalt have en gyldighed på mindst 6 måneder efter hjemkomst.

OVERDRAGELSE AF REJSEN

Overdragelse af rejsen til en anden person er på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af Getaway Fly Fishing’s underleverandører, ikke nødvendigvis muligt. Såfremt det kan lade sig gøre at overdrage rejsen til anden person, kan Getaway Fly Fishing gøre dette mod gebyr.

UDEBLIVELSE, UUDNYTTEDE YDELSER M.V

Har kunden ikke afbestilt rejsen og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder fx flybilletter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har Getaway Fly Fishing ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

REKLAMATIONER UNDER REJSEN

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor det relevante ­flyselskab, hotel, Getaway Fly Fishing’ repræsentant eller samarbejdspartner på stedet indenfor rimelig tid efter at kunden har konstateret en eventuel mangel, så der er mulighed for at afhjælpe fejlen/manglen med det samme og med mindst ulempe for kunden. Kunden skal sikre sig bevis for, at han/hun har reklameret, hvis fejlen/manglen ikke kan rettes på stedet, og kunden evt. senere ønsker at rejse krav om erstatning overfor Getaway Fly Fishing. Manglende reklamation og bevis herfor vil ofte medføre tab af retten til senere erstatning. Krav angående fejl/mangler, der ikke kunne løses på stedet, skal være Getaway Fly Fishing i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Rejseankenævnet, www.rejseankenaevnet.dk

Getaway Fly Fishing er tilsluttet Rejsegarantifonden, medlemsnr. 2907. Getaway Fly Fishing påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden Getaway Fly Fishing’ vidende er indgået mellem et rejsebureau og kunden, såfremt rejsen eller dele af rejsen er købt hos et andet rejsebureau end Getaway Fly Fishing. Getaway Fly Fishing påtager sig intet ­ansvar for ændringer, forsinkelser m.v., der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig, pandemi eller andre forhold, som Getaway Fly Fishing er uden indflydelse på. Getaway Fly Fishing påtager sig i intet tilfælde ansvar for helt eller delvist ødelagt, stjålet eller på anden måde bortkommet eller tabt bagage. Getaway Fly Fishing kan ikke gøres erstatningsansvarlig såfremt myndigheder eller anden lokal instans ændrer forudsætningerne for fiskeri efter at rejsen er solgt til kunden (fx et forbud mod fiskeri efter en eller flere fiskearter i den periode rejsen finder sted).

ARRANGØRENS ÆNDRINGER/AFLYSNINGER

Getaway Fly Fishing forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Getaway Fly Fishing kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Såfremt Getaway Fly Fishing ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE

Getaway Fly Fishing forbeholder sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger – herunder brændstofpriser – skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser – herunder lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter – samt de valutakurser, indkøbspriser og tariffer, der er anvendt ved beregning af rejsens pris. En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse mere end 15% af rejsens pris på bestillingstids­punktet, kan kunden, ved uden unødigt ophold skriftligt at kontakte Getaway Fly Fishing, afbestille rejsen og kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt. Sker der ændringer i nedadgående retning efter rejsen er bestilt, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

VÆRNETING/LOVRET

Ethvert krav mod Getaway Fly Fishing skal afgøres efter dansk ret. Klager der ikke kan afgøres af Rejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Opdateret april, 2022.